skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Wat maakt ons bijzonder

Onze kernwaarden zijn: veiligheid – respect – vertrouwen en zij vormen samen met ‘plezier’ de basis voor een goed en veilig klimaat.
• Een sfeer die vriendelijkheid, positiviteit en openheid uitstraalt, waarin de leerling zich gezien, begrepen en gewaardeerd voelt.
• Ouders als partners! Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Wij hechten veel waarde aan goede afstemming en samenwerking met ouders.
• Positieve grondhouding – Wij zijn ervan overtuigd dat goed gedrag te leren is! Door goed gedrag te bekrachtigen en te complimenteren, leert de leerling wat en wanneer hij/zij goed doet. Wij volgen hiervoor het PBS-programma: ‘positive bahavior support’. We hebben in de groepen en schoolbreed een beloningssysteem voor goed gedrag.
• Duidelijkheid – elk kind moet weten wat ervan hem verwacht wordt, wanneer en in welke situaties. In elke ruimte hangen positief geformuleerde gedragsverwachtingen (zie onder).
• Respectprotocol (pestpreventie) als onderlegger voor ons handelen (zie protocollen).
• Aanpak en afstemming gericht op gedragsregulatie: vanuit intensieve structuur naar ruimte bieden waar mogelijk. Van voorstructureren naar zelfreguleren.
• Een gespecialiseerde leerkracht die het kind centraal stelt en zich voortdurend afvraagt: ’Wat heeft dit kind van mij en de omgeving nodig om zich zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen’.
• Groepsgrootte van gemiddeld 12 leerlingen.
• Ondersteuning van onderwijsassistentie in de groepen.
• ICT geïntegreerd in het onderwijs: in alle groepen wordt met I-pads en/of chromebooks gewerkt.
• Gedragswetenschapper, zorgcoördinator, vakleerkracht bewegingsonderwijs, conciërge en secretariaat.
• Intensieve samenwerking met jeugdhulpverlener Intermetzo: aanbod van individuele trainingen en groepstrainingen op sociaal-emotioneel gebied, opvoedondersteuningsmogeljkheid.
• Aanbod van fysiotherapie en kinderoefentherapie >eruit, logopedie
• Intensieve samenwerking met gemeenten. SBO-scholen en basisscholen.

Back To Top
Zoeken