skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Toelating

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:
1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
3. Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze school, o.a. wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling.

Plaatsing van de leerling – Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de TLV af. Het samenwerkingsverband dient tevens een TLV af te geven bij de overgang naar een andere school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling geeft de Commissie van Arrangementen van het samenwerkingsverband een TLV voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de TLV staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De directie van onze school kan u hier meer over vertellen.

· Ouders moeten hun kind schriftelijk bij de school aanmelden. Dit mag vanaf de dag dat kinderen drie jaar zijn geworden. Voor de aanmelding bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is het schooladvies van de basisschool bepalend, omdat de toelating daarop gebaseerd wordt.

· De aanmelding moet minimaal 10 weken voorafgaand aan de datum waarop de toelating wordt verzocht, gebeuren.

· Ouders mogen hun kind bij meerdere scholen tegelijkertijd aanmelden. Bij de aanmelding moeten ouders dan aangeven dat zij hun kind ook bij een andere school of andere scholen hebben aangemeld. Als dat het geval is, kunnen zij de school van voorkeur aangeven. De scholen kunnen dan onderling tot afstemming komen over de aanmeldprocedure.

Plaatsing

Na schriftelijke aanmelding houden we een maximale termijn van zes weken aan om te besluiten over de aanmelding. We mogen deze termijn met maximaal vier weken verlengen. We doen uiteraard onze uiterste best om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband is afgegeven en de leerling plaatsbaar is bespreken we met ouder(s)/verzorger(s) en, waar mogelijk, met de leerling tijdstip en wijze van starten op onze school.

Vaste instroommomenten

Wij hanteren de volgende instroommomenten gedurende een schooljaar:
Direct na de zomervakantie
Direct na de herfstvakantie
Direct na de kerstvakantie
Direct na de voorjaarsvakantie
NB: In ernstige situaties en bij verhuizingen kan hier van worden afgeweken.

Weigering van leerlingen

We hebben als school de plicht om alle mogelijkheden tot plaatsing te onderzoeken. Echter als er op onze school geen plek is of als onze school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, kunnen wij besluiten een leerling niet toe te laten. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het document ‘Toelating en plaatsingsbeleid’ op deze website.

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl

Bekijk de website

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Contact
Back To Top
×Close search
Zoeken