skip to Main Content
088-0203898 hetrelief@attendiz.nl

Toelating

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:
1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
3. Wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze school.
Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling, zo mogelijk op onze school.

Plaatsing van de leerling – Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de TLV af. Het samenwerkingsverband dient tevens een TLV af te geven bij de overgang naar een andere school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling geeft de Commissie van Arrangementen van het samenwerkingsverband een TLV voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de TLV staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De zorgcoördinator of de directie van onze school kan u hier meer over vertellen.

Herindicatie

De TLV wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Als de TLV afloopt en op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling advies wordt gegeven de periode op het speciaal onderwijs voort te zetten, zal een herindicatie aangevraagd worden. De Commissie van Arrangementen van het samenwerkingsverband zal, indien zij inhoudelijk akkoord is met dit advies, hiervoor opnieuw een TLV afgeven.

Vaste instroommomenten

Situaties dat er elke dag een nieuwe leerling kan instromen, geven veel onrust in de groepen. Om die reden is besloten om voor de SO en SBO scholen in Enschede instroommomenten vast te stellen. Voor de ontvangende school betekent dit meer overzicht en voor de leerlingen een fijnere start.

Instroommomenten:
Direct na de zomervakantie
Direct na de herfstvakantie
Direct na de kerstvakantie
Direct na de voorjaarsvakantie

NB: In ernstige situaties en bij verhuizingen kan hier van worden afgeweken.

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl

Bekijk de website

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Contact
Back To Top
Zoeken